CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Tuổi trẻ VIMC – Một nhiệm kỳ mới với quyết tâm và khí thế mới

14:49:40 09/09/2022 1272 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Đoàn thanh niên Cộng sản Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và trực thuộc Đoàn Khối DNTW, hiện nay Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có tổng số 470 đoàn viên, có 12 đơn vị, gồm: 4 Đoàn cơ sở, 8 Chi đoàn cơ sở, 12 Chi đoàn trực thuộc; hoạt động tại Trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và tại các doanh nghiệp thành viên.

Ngày 20/6/2022, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, đây là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn, có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn Tổng công ty.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên thanh niên, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030; Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo của cả nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã triển khai gần 20 hoạt động tình nguyện, thu hút được hơn 2000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng giá trị thực hiện gần 2 tỷ đồng…

Trên cơ sở dự báo bối cảnh, tình hình tác động trong giai đoạn tới, Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027. Với khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2027 là: ” Tiên phong – Trách nhiệm – Đổi mới –Sáng tạo” và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: hằng năm có 80% cơ sở đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; không có tổ chức đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; quy định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 100% cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của hệ thống Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Trong nhiệm kỳ thực hiện 5 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối, 25 công trình thanh niên cấp Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, 50 công trình cấp cơ sở và chỉ đạo tổ chức 30 hoạt động an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, sáng tạo của tuổi trẻ VIMC để đưa tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty và đất nước.

(84-24) 3577 2047
messenger icon