CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Dự án vận chuyển cột điện 500 KV Mạch 3

17:08:05 21/05/2024 416 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Một số hình ảnh vận chuyển tháng 5/2024 của VIMC Logistics hàng dự án Cột điện 500 KV Mạch 3. Giao hàng tại Huỳnh Phụ - Thái Bình, Vũ Thư - Thái Bình, Nam Định