CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần VIMC Logistics

17:48:03 16/04/2024 686 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Sáng ngày 15/4/2024, Công ty cổ phần VIMC Logistics đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Ocean Park - số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên: Ông Mai Lê Lợi - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa, Ông Nguyễn Đẳng Song - thành viên HĐQT và Ông Đỗ Đức Ân - thành viên HĐQT để điều hành Đại hội.

Ảnh: Đoàn chủ tịch tại ĐH

Ảnh: Bà Đinh Thị Việt Hà – Phó TGĐ phụ trách thay mặt cho Ban điều hành báo cáo Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.


 

Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Tú – Phó TGĐ báo cáo đại hội thông qua các tờ trình năm 2023

 

Ảnh: HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ảnh: Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại ĐH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua nội dung các báo cáo, các tờ trình: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 & kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch SXKD; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình về phương án trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP VIMC Logistics và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

(84-24) 3577 2047
messenger icon